پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مدیرو اعضای دفتر

امور رفاهی، ورزشی و نقلیه

 نام نام خانوادگی: مصطفی  اسماعیلی 
سمت: مسئول امور رفاهی، ورزشی و نقلیه
متولد: 1363
مدرک تحصیلی: لیسانس  
شماره تماس داخلی: 3060
شماره تماس مستقیم: 33353951


 

نام نام خانوادگی: مریم رضایی منفرد
سمت: امور دفتری
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد نرم افزار
شماره تماس داخلی: 3060
شماره تماس مستقیم: 33353951

بروز رسانی: 1400/02/05 - 09:37
بازدید: 1171