مدیر و اعضای دفتر

دفتر خدمات مشترکین

نام‌ و ‌نام‌خانوادگی‌: محمد علی تقوی 
متولد:
1342- قائم شهر
سمت: مدیر دفتر خدمات مشترکین ، مدیریت مصرف و وصول درآمد
مدرک:  کارشناسی ارشد
رشته:
- کارشناس آمار محض از دانشگاه شیراز 1369

- کارشناس ارشد آمار کاربردی از دانشگاه شیراز 1373

 سوابق‌خدمتی‌
•  کارشناس برنامه نویسی  1370

• کارشناس اطلاعات 1373
• کارشناس مسئول خدمات مشترکین 1378
• مدیر دفتر هماهنگی و برنامه ریزی مشترکین 1380
• مدیر دفتر آمار و اطلاعات مدیریت 1386
• مدیر دفتر خدمات مشترکین ، مدیریت مصرف  ووصول درآمد 1388
• دبیر کمیته وصول مطالبات از مشترکین

رئیس کار گروه تخصصی تعرفه دیر کرد شرکت  توانیر 

• عضویت در  کار گروه تخصصی تهیه نرم افزار جامع خدمات مشترکین  شرکت توانیر 

• عضویت در  کار گروه تخصصی ساختار سازمانی خدمات مشترکین  شرکت توانیر 

عضویت در شورای راهبردی سیستم جامع خدمات مشترکین شرکت برق های منطقه ای 

 نام و نام خانوادگی:
رحمت کیانی 
سمت: سرپرست گروه فروش انشعاب و وصول درآمد 
تحصیلات: لیسانس برق قدرت


 

نام و نام خانوادگی: امید رمضانی 
سمت: کارشناس خدمات مشترکین 
تحصیلات: لیسانس برق قدرت - کارشناس ارشد مهندسی صنایع نام و نام خانوادگی:
فاطمه سرخ
سمت: کارشناس‌نظارت بر‌‌فروش‌انشعاب و خدمات پس از فروش
تحصیلات  : کارشناس ارشد  EMBAنام و نام خانوادگی:
 سمیه سیه چهره 
سمت: کارشناس‌ مدیریت مصرف 
تحصیلات: لیسانس برق قدرت  

بروز رسانی: 1399/01/23 - 10:14
بازدید: 1968