مدیر و اعضای دفتر

دفتر خدمات مشترکین
چاپ

نام‌ و ‌نام‌خانوادگی‌: محمد علی تقوی 
متولد:
1342- قائم شهر
سمت: مدیر دفتر خدمات مشترکین ، مدیریت مصرف و وصول درآمد
مدرک:  کارشناسی ارشد
رشته:
- کارشناس آمار محض از دانشگاه شیراز 1369

- کارشناس ارشد آمار کاربردی از دانشگاه شیراز 1373

 سوابق‌خدمتی‌
•  کارشناس برنامه نویسی  1370

• کارشناس اطلاعات 1373
• کارشناس مسئول خدمات مشترکین 1378
• مدیر دفتر هماهنگی و برنامه ریزی مشترکین 1380
• مدیر دفتر آمار و اطلاعات مدیریت 1386
• مدیر دفتر خدمات مشترکین ، مدیریت مصرف  ووصول درآمد 1388
• دبیر کمیته وصول مطالبات از مشترکین

 نام و نام خانوادگی:
رحمت کیانی 
سمت: رئیس گروه فروش انشعاب و وصول درآمد 
تحصیلات: مهندس برق قدرت


 

نام و نام خانوادگی: امید رمضانی 
سمت: کارشناس تعرفه و بررسیهای اقتصادی
تحصیلات: مهندس برق قدرت - کارشناس ارشد مهندسی صنایع نام و نام خانوادگی:
فاطمه سرخ
سمت: کارشناس‌نظارت بر‌‌فروش‌انشعاب و خدمات پس از فروش
تحصیلات  : کارشناس ارشد  EMBAنام و نام خانوادگی:
 سمیه سیه چهره 
سمت: کارشناس‌ مدیریت مصرف 
تحصیلات: مهندس برق قدرت  - کارشناس ارشد مهندسی برق ، سیستمهای قدرت 

بروز رسانی: 1400/07/20 - 09:11
بازدید: 2663