/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / بازدید مدیریت عامل از پست 230 کیلوولت بهشهر