مدیر و اعضای دفتر

دفتر فنی انتقال
چاپ


نام و نام خانوادگی: محسن تبار جعفر قلی بیشه سر
متولد:  1357
سمت:  مدیر دفتر فنی انتقال
تحصیلات:  لیسانس - برق قدرت


 نام و نام خانوادگی:  مهرداد بخشنده
متولد: 1343
سمت: کارشناس مسئول خطوط
تحصیلات:  لیسانس - برق قدرت

 

نام و نام خانوادگی: مازیار صباغی
متولد: 1353
سمت:
  کارشناس مسئول خطوط
تحصیلات:  لیسانس - برق قدرت

 

 نام و نام خانوادگی:  محمد رضا رشیدنیا
متولد: 1347
سمت: کارشناس مسئول بهره برداری
تحصیلات: لیسانس - برق قدرت


 نام و نام خانوادگی:  مسیح فهیمی
متولد:  1361
سمت:  رئیس گروه حفاظت و کنترل
تحصیلات:  فوق لیسانس - برق قدرت


 نام و نام خانوادگی:  محمد صادق سلطانی
متولد:  1353
سمت:  کارشناس برنامه ریزی فنی
تحصیلات:  فوق لیسانس - برق قدرت


     نام و نام خانوادگی:  محمد ابوحسینی
متولد: 1366
سمت:  کارشناس ایستگاه ها
تحصیلات:  فوق لیسانس - برق قدرت


 نام و نام خانوادگی:  سیروس قدرتی
متولد:  1355
سمت:  کارشناس حفاظت و کنترل
تحصیلات:  فوق لیسانس - برق قدرت


نام و نام خانوادگی:  مهدی محبّی
متولد: 1358
سمت:  کارشناس بهره برداری
تحصیلات:  فوق لیسانس - برق قدرت


 نام و نام خانوادگی:  عبدالحمید حافظیان
متولد:  1346
سمت:  کارشناس دفتر فنی
تحصیلات:  فوق لیسانس - برق قدرت


   نام و نام خانوادگی:  محمد رضانژاد

متولد:  1369
سمت:  کارشناس دفتر فنی
تحصیلات:  لیسانس - برق قدرت


   نام و نام خانوادگی:  علی اسماعیلی
متولد:  1361
سمت:  کارشناس حفاظت و کنترل
تحصیلات:  فوق لیسانس - برق قدرت


   نام و نام خانوادگی:  پیمان متانی
متولد:  1368
سمت: کارشناس حفاظت و کنترل
تحصیلات: فوق لیسانس - برق قدرت


   نام و نام خانوادگی:  کامران داودی
متولد:  1371
سمت:  کارشناس حفاظت و کنترل
تحصیلات:  فوق لیسانس - برق قدرت


 نام و نام خانوادگی: آمنه پهلوانی

متولد:  1364
سمت: 
دفتر دار
تحصیلات:
لیسانس - کامپیوتر (نرم افزار)


نام ونام خانوادگی: حجت الله مسکار
متولد: 1345
سمت:  امور رانندگی
تحصیلات:  دیپلم - ماشین های کشاورزی


بروز رسانی: 1398/08/28 - 14:30
بازدید: 3289