مدیر و اعضای دفتر

امور دیسپاچینگ
چاپ

نام و نام خانوادگی: یونس اصغری واسکسی
تاریخ تولد: 1349
سمت: مدیر امور دیسپاچینگ منطقه ای شمالNAOC
تحصیلات: کارشناسی برق - الکترونیک
سوابق خدمتی:
________________________________________

نام و نام خانوادگی: محمد دهقان
متولد: 1356
سمت: کمک کارشناس نقشه و مسئول دفتر
تحصیلات: فوق لیسانس برق - قدرت

________________________________________

نام و نام خانوادگی : فاطمه یوسفی سروکلائی
متولد: 1343
سمت : کارشناس آمار شبکه
تحصیلات :کارشناس ارشد - برق قدرت

________________________________________

نام و نام خانوادگی: محمد ولی چالشکر کردآسیابی
متولد: 1354
سمت: کارشناس نقشه و طراحی دیاگرامها
تحصیلات: فوق لیسانس برق قدرت

________________________________________

نام و نام خانوادگی: شهرام نقوی
متولد: 1355
سمت: رئیس اداره بهره برداری و کنترل شبکهNAOC
تحصیلات: کارشناس ارشد برق - قدرت

 ________________________________________

نام و نام خانوادگی: فاطمه یعقوبی
متولد: 1356
سمت: رئیس گروه کارشناسان برنامه ریزی و مطالعات سیستم
تحصیلات: کارشناس ارشد برق - قدرت

________________________________________

نام و نام خانوادگی: محمود فرج نژاد کردآسیابی
متولد: 1355
سمت: کارشناس برنامه ریزی و مطالعات سیستم شبکهRDC
تحصیلات: فوق لیسانس - برق قدرت

________________________________________

نام و نام خانوادگی: عبدالجواد شاملی دورابی
متولد: 1353
سمت: کارشناس بهره برداری NAOC
تحصیلات: فوق لیسانس برق - قدرت

________________________________________

نام و نام خانوادگی: بهمن انوری فر
متولد: 1354
سمت: کارشناس مسئول بهره برداری NAOC
تحصیلات: لیسانس برق - قدرت

________________________________________

نام و نام خانوادگی: مهدی مطهری مجد
متولد: 1346
سمت: کارشناس مسئول بهره برداری NAOC
تحصیلات: لیسانس برق - الکترونیک

________________________________________

نام و نام خانوادگی: محمد احمدی
متولد: 1357
سمت: کارشناس بهره برداری NAOC
تحصیلات: فوق لیسانس برق قدرت

________________________________________

نام و نام خانوادگی: مسعود مرادی
متولد: 1356
سمت: رئییس اداراه بهره برداری RDC
تحصیلات: کارشاس ارشد برق

________________________________________

نام و نام خانوادگی: شریف رشیدی
متولد: 1351
سمت: کارشناس مسئول بهره برداری NAOC
تحصیلات: فوق لیسانس برق - قدرت

________________________________________

نام و نام خانوادگی: سعید اصغرزاده زعفرانی
متولد: 1357
سمت: کارشناس مسئول بهره برداری NAOC
تحصیلات: لیسانس - برق قدرت

________________________________________

نام و نام خانوادگی: سید جعفر علوی دیوکلائی
متولد: 1364
سمت:  کارشناس بهره برداری - RDC
تحصیلات: کارشاس ارشد برق قدرت

________________________________________

نام و نام خانوادگی: هادی زیبنده
متولد: 1361
سمت: کارشناس بهره برداری  NAOC
تحصیلات: کارشاس ارشد برق - دانشجوی دکتری

________________________________________

نام و نام خانوادگی: محمود عیسی زاده
متولد: 1355
سمت: کارشناس بهره برداری NAOC
تحصیلات: فوق لیسانس- برق قدرت

________________________________________

نام و نام خانوادگی: مهدی بابائی رکنی
متولد: 1362
سمت:  کارشناس بهره برداری  RDC
تحصیلات: فوق لیسانس برق - کنترل

________________________________________

نام و نام خانوادگی: نرگس رشیدی
متولد: 1358
سمت: کارشناس مسئول نگهداری مراکز کنترل
تحصیلات: کارشناس ارشد برق - قدرت

________________________________________

نام و نام خانوادگی: جلال الدین مولایی قرا
متولد: 1361
سمت: کارشناس مسئول مخابرات
تحصیلات: کارشناس ارشد برق قدرت

________________________________________

نام و نام خانوادگی:
سیدحمیدسیف الله پورلداری
متولد: 1357
سمت: کارشناس برنامه ریزی شبکه انتقال
تحصیلات: لیسانس - برق قدرت

________________________________________

نام و نام خانوادگی:
محسن کفاشپور یزدی
متولد: 1359
سمت: کارشناس نگهداری مرکزکنترل
تحصیلات: فوق لیسانس- برق الکترونیک

________________________________________

نام و نام خانوادگی:
حسام الدین بدخشان
متولد: 1363
سمت: کارشناس ناظرمخابرات
تحصیلات: کارشناس فیزیک

________________________________________

نام و نام خانوادگی: حامد رضایی
متولد:1363
سمت: کارشناس RDC
تحصیلات:فوق لیسانس برق - قدرت

________________________________________

نام و نام خانوادگی:عباس غلام زاده
متولد:1358
سمت: کارشناس بهره برداری NAOC
تحصیلات: کارشاس ارشد برق

________________________________________

نام و نام خانوادگی: حسینعلی کاظمی پور
متولد: 1359
سمت: کارشناس GRDC
تحصیلات: کارشناسی ارشد برق قدرت

________________________________________

نام و نام خانوادگی:جواد محسن زاده
متولد:1360
سمت: کارشناس RDC
تحصیلات:لیسانس برق -قدرت

________________________________________

نام و نام خانوادگی:مهدی قاسم نژاد
متولد:1359
سمت: کارشناس RDC
تحصیلات:فوق لیسانس برق -قدرت

_______________________________________

نام و نام خانوادگی: سید سجاد رحیمی
متولد: 1359
سمت: کارشناس RDC
تحصیلات: لیسانس برق - قدرت

_______________________________________

نام و نام خانوادگی: 
متولد : 
سمت: کارشناس ناظر مخابرات
تحصیلات : لیسانس برق - الکترونیک

_______________________________________

نام و نام خانوادگی:

متولد:
سمت : کارشناس برنامه ریزی و مطالعات سیستم شبکه NAOC
تحصیلات :

_______________________________________

نام و نام خانوادگی: مهران فرمانی
متولد: 1355
سمت: کارشناس ناظرتله متری و اسکادا
تحصیلات : لیسانس-برق الکترونیک

_______________________________________

نام و نام خانوادگی:
متولد:

سمت:
کارشناس بهره برداری NAOC
تحصیلات:


_______________________________________

نام و نام خانوادگی: میلاد حبیب نیا
تاریخ تولد: 1365
سمت : کارشناس ناظرمخابرات
تحصیلات :کارشناس ارشدبرق - مخابرات

_______________________________________

نام و نام خانوادگی: عیسی پناهی
تاریخ تولد: 1358
سمت : کارشناس آمار
تحصیلات : لیسانس برق - قدرت

_______________________________________

نام و نام خانوادگی: هاران ندیمی
تاریخ تولد: 1366
سمت: کارشناس RDC(گلستان)
تحصیلات: کارشناس ارشد برق - سیستم

_______________________________________

نام نام خانوادگی: سیده سمیه حسینی
 تاریخ  تولد: 1358
سمت : کارشناس برنامه ریزی و مطالعات سیستم(گلستان )
نحصیلات: کارشناس ارشدبرق-الکترونیک

_______________________________________

نام و نام خانوادگی : محمودرضا قهارپور
تاریخ تولد: 1347
سمت: کارشناس RDC
تحصیلات: فوق لیسانس برق - قدرت

_______________________________________

نام و نام خانوادگی : حسن لطفی
تاریخ تولد: 1366
سمت: کارشناس RDC(گلستان)
تحصیلات: لیسانس برق - قدرت

_______________________________________

نام و نام خانوادگی : نبی الله ابراهیم زاده
تولد :  1355
سمت : کارشناس مطالعات سیستم (کارشناس کیفیت توان )
تحصیلات : فوق لیسانس برق - قدرت

_______________________________________

نام و نام خانوادگی :
فرزاد ملیجی
تولد : 1364
سمت : کارشناس بهره برداری دیسپاچینگ
تحصیلات : کارشناس ارشد برق - قدرت

_______________________________________

نام و نام خانوادگی :
امیر حسین اکبری
تولد : 1367
سمت : کارشناس RDC ( گلستان )
تحصیلات : لیسانس برق - قدرت

_______________________________________

نام و نام خانوادگی : عباس قنبری گرجی
تولد : 1351
سمت : کارشناس مخابرات
تحصیلات : لیسانس برق - قدرت

_______________________________________

نام و نام خانوادگی : احمد شکراللهی
تولد : 1363
سمت : کارشناس بهره برداری NAOC
تحصیلات : لیسانس برق - قدرت

_______________________________________
نام و نام خانوادگی : فرامرز یوسفی
تولد : 1343
سمت : استادکار تلفن
تحصیلات : دیپلم

_______________________________________

نام و نام خانوادگی: یاسر احمدی خانقاهی
متولد:1368
سمت: کارشناس بهره برداری MRDC
تحصیلات:دانشجوی دکترای برق -قدرت

_______________________________________

نام و نام خانوادگی: کیوان تبار
متولد:1356
سمت: کارشناس بهره برداری GRDC
تحصیلات:کارشناس ارشد برق- قدرت

 ______________________________________

نام و نام خانوادگی: عبدالله باباپور

متولد: 1366

سمت: کارشناس بهره برداری GRDC

تحصیلات: کارشناس ارشد برق - قدرت

______________________________________

نام و نام خانوادگی: شروین بیکدلی

متولد: 1367

سمت: کارشناس بهره برداری GRDC

تحصیلات : کارشناس برق - قدرت 

 ______________________________________

نام و نام خانوادگی: حسین رضایی

متولد: 1366

سمت: کارشناس بهره برداری RDC

تحصیلات: دانشجوی دکتری برق - قدرت

______________________________________

نام و نام خانوادگی: محمد اسماعیل مردی

متولد: 1364

سمت: دفتر دار

تحصیلات: لیسانس برق - قدرت

 

بروز رسانی: 1400/07/25 - 07:49
بازدید: 4460