پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مدیر و اعضای امور

امور انتقال مرکز

نام و نام خانوادگی :  سید حسن عباسیه کهن
سمت:  مدیر امور بهره برداری انتقال مرکز
مدرک:  لیسانس
رشته:  برق – گرایش قدرت
تلفن داخلی  : 2526

 


نام ونام خانوادگی:   بهرام علیزاده
سمت:  رئیس اداره بهره برداری
مدرک:  لیسانس
رشته : برق – گرایش کنترل ابزار دقیق
تلفن داخلی: 2544 


نام ونام خانوادگی:  مهران یوسفی
سمت: کارشناس کامپیوتر
مدرک: فوق لیسانس
رشته: مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (MIS)
تلفن داخلی: 2514


نام ونام خانوادگی:  تقی حسین زاده
سمت: کارشناس ناظر حفاظت و کنترل
مدرک:  فوق لیسانس
رشته: برق – گرایش قدرت
تلفن داخلی: 2530


نام ونام خانوادگی:  مجید تقی پور
سمت: رئیس اداره نظارت
مدرک: لیسانس
رشته: برق – گرایش قدرت
تلفن داخلی: 2540


نام ونام خانوادگی:  سید ابراهیم ابراهیمی
سمت: کارشناس ناظر خطوط
مدرک: لیسانس
رشته: برق – گرایش قدرت
تلفن داخلی: 2554


نام ونام خانوادگی:  محمد روحی
سمت: کارشناس ناظر حفاظت و کنترل
مدرک: لیسانس
رشته: برق – گرایش قدرت
تلفن داخلی: 2539


نام ونام خانوادگی:  سید عباس صدرایی
سمت: کارشناس ناظر ایستگاهها
مدرک:  لیسانس
رشته:  برق – گرایش قدرت
تلفن داخلی: 2543


نام ونام خانوادگی:   سعادت احمدی حاجی
سمت: کارشناس بهره برداری
مدرک:  فوق لیسانس
رشته:  برق - قدرت
تلفن داخلی: 2513


نام ونام خانوادگی:  احمد ربیعی کلیجی
سمت: کارشناس بهره برداری
مدرک: لیسانس
رشته: برق – گرایش قدرت
تلفن داخلی: 2520


نام ونام خانوادگی:  امید مددیان
سمت: کارشناس فنی
مدرک: لیسانس
رشته: برق – گرایش قدرت
تلفن داخلی: 2507


نام ونام خانوادگی:  محسن مجردی
سمت: کارشناس خطوط
مدرک: لیسانس
رشته: برق – گرایش قدرت
تلفن داخلی: 2537


نام ونام خانوادگی :  وحید عبادی
سمت:  مسئول ساختمانی 
مدرک:  لیسانس
رشته:  معماری
تلفن داخلی: 2545


نام ونام خانوادگی :  حمیدرضا رضایی
سمت:  کارشناس حقوقی
مدرک:  لیسانس
رشته:  حقوق
تلفن داخلی: 2535


نام ونام خانوادگی:  محمدرضا صفرزاده
سمت: مسئول خدمات مالی
مدرک: لیسانس
رشته: برق
تلفن داخلی: 2527


نام ونام خانوادگی:  رضا تقی نیا
سمت: کارشناس فنی انبار
مدرک: لیسانس
رشته:  برق – گرایش قدرت
تلفن داخلی  : 2534


نام ونام خانوادگی:   نوشین بوداغی
سمت: مسئول خدمات اداری
مدرک:  فوق لیسانس
رشته:  مهندسی صنایع - گرایش بهره وری
تلفن داخلی: 2525


نام ونام خانوادگی:   کبری مهدوی
سمت: مسئول دفتر
مدرک:  دیپلم
رشته:  انسانی
تلفن داخلی: 2547

بروز رسانی: 1397/03/05 - 07:42
بازدید: 3215