امور انتقال گلستان

امور انتقال گلستان
چاپ

شرح وظایف امور بهره برداری گلستانمدیر امور - تلفن:  3261430- 3261432- 017
مدیر امور - نمابر: 3261431- 017
تلفن PLC دفتر امور: 2177 - 2176
پست الکترونیک:  golestan@mazrec.co.ir


راهبر سایت: ایلیا خاندوزی

بروز رسانی: 1396/02/20 - 10:27
بازدید: 4395