جلسه مدیریت بار مرکز پایش شرکت توانیر با معاونت برق و انرژی آقای حائری

گزارش تصویری
چاپ