مدیر و اعضای امور

امور انتقال گلستان
چاپ

نام نام و نام خانوادگی: اسماعیل علیپور
 سمت:
مدیر امور بهره برداری انتقال گلستان
 مدرک:
فوق لیسانس
 رشته:
کارشناسی برق وقدرت –کارشناس ارشد صنایع
 متولد :
علی آباد- 1349
 سوابق اجرائی:
 بهره بردار ایستگاه 230 گرگان : 1372 لغایت 1379
 کارشناس بهره برداری ایستگاه های منطقه علی آباد : 1379 الی 1384
 رئیس اداره بهره برداری انتقال گلستان : 1384 لغایت آبان 1386
 مدیر امور بهره برداری انتقال گلستان : آبان 1386


 

نام و نام خانوادگی : احمد نظرخانی
سمت : رئیس اداره بهره برداری
مدرک:  فوق لیسانس
رشته:  ارشد برق - گرایش قدرت و ارشد صنایع
متولد:  گنبد – 1347
تلفن داخلی:   2181


 

نام و نام خانوادگی:  رضا تجری
سمت:  رئیس اداره مالی و اداری
مدرک:  فوق لیسانس
رشته:  کارشناسی علوم اقتصاد و فوق لیسانس مدیریت اجرائی
متولد: گرگان – 1346
تلفن داخلی :  2182


 

نام و نام خانوادگی:  حامد شهر آئینی
سمت:  رئیس اداره نظارت
مدرک:  فوق لیسانس
رشته: برق - قدرت
متولد:   گرگان -1356
تلفن داخلی :   2174


 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر زارع تیلانی
سمت: کارشناس ناظر خط (حریم)
مدرک: لیسانس
رشته: برق - گرایش قدرت
متولد : گنبد – 1344
تلفن داخلی :  2186


 

نام و نام خانوادگی: ارسلان ماسوریان
سمت: کارشناس ناظر خطوط
مدرک: فوق لیسانس
رشته: برق - گرایش قدرت
متولد : گنبد کاووس – 1362
تلفن داخلی :   2185نام و نام خانوادگی:
  رضا طورانی
سمت:  کارشناس ناظر ایستگاه         
مدرک:  فوق لیسانس
رشته: برق و قدرت
متولد:   گنبد  - 1364
تلفن داخلی :   2172


 


نام و نام خانوادگی:
  سید ایلیا خاندوزی
سمت:  راهبر اتوماسیون
مدرک:  لیسانس
متولد:  تهران – 1353
تلفن داخلی :   2192


 

نام و نام خانوادگی:  علیرضا بهادرفر
سمت:  کارشناس نظارت
مدرک:  فوق لیسانس
رشته: برق - قدرت
متولد:   گرگان -1358
تلفن داخلی :   2179


 

نام و نام خانوادگی:  علی عمادی
سمت:  کارشناس آمار فنی
مدرک:  فوق لیسانس
رشته: برق - قدرت
متولد:   گرگان -1365
تلفن داخلی :   2178


 

نام و نام خانوادگی : رجب عربی
سمت:  مسئول فنی انبار
مدرک:  دیپلم
رشته:  برق
متولد:  گرگان – 1346
تلفن داخلی:       2194-2195


 

نام و نام خانوادگی:  علی نظرخانی
سمت:  متصدی کامپیوتر انبار
مدرک:  لیسانس
رشته: حسابداری
متولد:   گرگان -1359
تلفن داخلی :   2195


 

نام و نام خانوادگی:  محمدعلی شکیباپور
سمت:  مسئول درمان
مدرک:  لیسانس
رشته: حسابداری
متولد:   گرگان -1358
تلفن داخلی :   2173


 

نام و نام خانوادگی:  رسول  شهابی
سمت:  مسئول دفتر
مدرک:  دیپلم
رشته: برق صنعتی
متولد:   گرگان -1340
تلفن داخلی :   2177


 

نام و نام خانوادگی:  طیبه ملک
سمت:  تایپیست
مدرک:  فوق دیپلم
رشته: آموزش ابتدایی
متولد:   گرگان
تلفن داخلی :   2186

بروز رسانی: 1397/06/25 - 07:45
بازدید: 2722