مدیر و اعضای دفتر

دفتر مهندسی طرحها
چاپ
نام ونام خانوادگی: عبدالحمید حمیدی
سمت  : مدیر دفتر مهندسی طرح ها
 سابقه کار: ازسال 77 تا کنون
تحصیلات: فوق لیسانس برق قدرت


 

 
نام :  علی
نام خانوادگی :  رضایی
سمت: کارشناس پست
میزان تحصیلات:فوق لیسانس برق ـ قدرتنام: مریم
نام خانوادگی: قدم
سمت: کارشناس اسنادفنی
میزان تحصیلات: فوق لیسانس معماری
  
نام:علی
نام خانوادگی: آستان
سمت: کارشناس خطوط فوق توزیع
میزان تحصیلات: کارشناس برق قدرت
بروز رسانی: 1396/02/20 - 13:03
بازدید: 2516