برنامه های در دست اقدام

دفتر مهندسی طرحها
چاپ

برنامه های در دست اقدام :

  1. تصمیم گیری در مورد پروژه های کلیدی (در مراحل طراحی و اجرا) در کمیته عالی مهندسی و استفاده از خرد جمعی در تصمیم سازی ها.
  2. تدوین دستورالعمل یکسان سازی نحوه اجرای ساختمان پست های فوق توزیع
  3. ارزیابی مشاوران خط، پست، ساختمانی و دیسپاچینگ
  4. تهیه جدول نفرماه آیتم های مختلف خدمات مهندسی احداث و توسعه پست ها و استخراج قیمت پایه برآوردی بر این اساس.
  5. تدوین روش اجرایی یکسان برای انتخاب مشاوران پست.
بروز رسانی: 1396/02/20 - 14:01
بازدید: 1743