پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

طرح تولید پراکنده

دفتر تولید پراکنده و انرژی های نو

1- مراحل انعقاد قرارداد مولدین مقیاس کوچک

  1. متن قرارداد
  2. دستورالعمل های مورد نیاز برای تکمیل قرارداد
  3. راهنمای تکمیل قرارداد
  4. اسناد و مدارک مورد نیاز برای انعقاد قرارداد
  5. مراحل عقد قرارداد
  6. متوسط بازده نیروگاه های کشور ، نرخ تلفات انتقال و ...
  7. راهنمای محاسبات نرخ قرارداد

 

 

2- دستورالعمل های مورد نیاز برای تکمیل قرارداد :
2-1 - دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک
2-2 - ابلاغیه معاون محترم وزیر نیرو در خصوص نرخ قرارداد در سال 94
2-3 - دستورالعمل اتصال مولدهای مقیاس کوچک به شبکه توزیع نیروی برق
2-4- رویه اجرایی صدور تاییدیه فنی مولدهای مقیاس کوچک
2-5 - رویه اجرایی محاسبه متوسط هزینه متغیرمولدهای مقیاس کوچک
2-6- رویه اجرایی محاسبه بازده الکتریکی موثر3- راهنمای تکمیل قرارداد

3-1- در فایل word قرارداد صرفا قسمت های با پس زمینه زرد رنگ در موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی تکمیل گردد. این بخش ها شامل دو قسمت می باشد.

3-1-1- گزینه های انتخابی: این گزینه ها در درون علامت های "{}" قرار دارند و سرمایه گذار می بایت یکی از دو گزینه موجود را انتخاب نماید.
3-1-2- گزینه های تکمیلی: این گزینه های به صورت جای خالی در قرارداد وجود دارند و سرمایه گذار می بایست با توجه به شرایط مولد، ساختگاه، اتصال به شبکه و ... اقدام به تکمیل آن نماید.

3-2- تکمیل جداول قرارداد
کلیه جداول توسط سرمایه گذار می بایست تکمیل و برای خریدار ارسال گردد در این خصوص توجه به نکات زیر الزامی است::
3-2-1- جداول 1، 2، 3، 4 و 6 به صورت کامل توسط سرمایه گذار تکمیل خواهد شد.
3-2-2- در جدول 2، مولدهای با سوخت ترکیبی(ترکیب همزمان گاز و گازوئیل) به عنوان مولد گاز سوز شناخته شده و صرفا بخش مربوط به سوخت گاز را تکمیل می نمایند.
3-2-3- در جدول 7 بند 7-2-4 توسط برق منطقه‌ای مازندران و گلستان تکمیل خواهد شد.
3-2-4- جدول 8 به عنوان نمونه اعتبار اسنادی آورده شده است و نیازی به تکمیل آن توسط سرمایه گذار نیست.
3-2-5- جدول 10 توسط برق منطقه‌ای مازندران و گلستان تکمیل خواهد شد.

3-3- با توجه به احتمال تغییر برخی از صفحات قرارداد، از صحافی کردن، سیمی کردن، چسب زدن و ... قراردادهای پرهیز شود و قراردادها صرفا با استفاده تلق و شیرازه برای این شرکت ارسال گردد.

3-4- در نسخه های ارسالی ترتیب قرارگرفتن متن قرارداد به صورت زیر باشد:
3-4-1- موافقت نامه قرارداد
3-4-2- شرایط عمومی قرارداد
3-4-3- شرایط خصوصی قرارداد
3-4-4- جداول


4- اسناد و مدارک مورد نیاز برای انعقاد قرارداد
4-1- تصویر اساسنامه شرکت
تبصره: اشخاص حقیقی می بایست کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی خود را ارائه دهند.
4-2- آخرین روزنامه رسمی شرکت که نشان دهنده اعضای هیات مدیره و صاحبان امضاء شرکت باشد.
4-3- آگهی تاسیس شرکت
4-4- کد اقتصادی شرکت
4-5- شناسه ملی
4-6-  موافقت نامه یا پروانه احداث
تبصره: آن دسته از سرمایه گذارانی که پروانه احداث نداشته و قصد انعقاد قرارداد با موافقت نامه احداث را دارند می بایست علاوه بر مدارک ذکر شده، تائیدیه شرکت توزیع/ برق منطقه ای مبنی بر امکان اتصال ظرفیت مورد نظر به شبکه را نیز ارائه دهند.
4-7- تائیدیه فنی مولد از مرکز توسعه تولید پراکنده
4-8- تائیدیه شرکت گاز مبنی بر امکان واگذاری انشعاب گاز با حجم گاز مورد نیاز
4-9- تائیدیه سازمان محیط زیست مبنی بر امکان احداث مولد
4-10- رائه مدارکی مبنی بر امکان در اختیارگرفتن زمین ساختگاه:
4-10-2-  مولدهای خارج از پست ، ‌ارائه سند مالکیت یا اجاره زمین
4-10-3- مولدهای واقع در شهرک های صنعتی :ارائه موافقت نامه شهرک صنعتی مبنی بردراختیارگذاشتن زمین ساختگاه
4-11- آن دسته از مولدهایی که هزینه اتصال به شبکه آنها بر اساس تبصره ذیل بند 5-5 دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک، به عهده مالک شبکه می باشد، می بایست تائیدیه برق منطقه ای یا شرکت توزیع در این خصوص را ارائه دهند.
4-12- آن دسته از نیروگاهایی که میزان ظرفیت نامی پروانه احداث با مقدار ظرفیت نامی تاییدیه فنی مغایرت دارد(حداکثر به میزان 15% ) در صورتی که اولین نیروگاه مولد مقیاس کوچک باشند که به پست مورد نظر متصل می شوند، می بایست نسبت به اخذ تائیدیه از شرکت برق منطقه ای و یا توزیع مبنی بر اینکه نیروگاه مورد نظر اولین نیروگاهی است که برای اتصال به پست مورد نظر مجوز دریافت کرده است اقدام نماید .
4-13- شماره تلفن ثابت، شماره فاکس، شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیکی سرمایه گذار
اسناد فوق الذکر می بایست همراه با نسخه های تکمیل شده قرارداد که به امضاء سرمایه گذار رسیده است به  مجری طرح تولید پراکنده شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان ارسال گردد.

+ دریافت چک لیست مدارک مورد نیاز

+ دریافت فرم شماره 3 (پولشویی)

 


5- مراحل عقد قرارداد
5-1- ارسال درخواست کتبی عقد قرارداد به مجری طرح تولید پراکنده شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان و یا ارسال نامه درخواست انعقاد قرارداد به آدرس پست الکترونیکی dg@mazrec.co.ir    (به انضمام شماره تماس ثابت و همراه سرمایه گذار )
5-2- ثبت نام و تکمیل فرم در درگاه خدمات الکترونیک مولد مقیاس کوچک به نشانی iranchp.moe.gov.ir
5-3- ارسال متن قرارداد، جداول تکمیل شده، و تصویر(اسکن شده) اسناد و مدارک مورد نیاز به آدرس پست الکترونیکیdg@mazrec.co.ir   
5-4- بررسی قرارداد و جداول آن توسط شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان و تنظیم نهایی آن
5-5- ارسال متن نهایی قرارداد به صورتpdf توسط برق منطقه‌ای مازندران و گلستان برای سرمایه گذار جهت امضائ نهایی
5-6- ارسال 5 نسخه امضاء شده قرارداد توسط سرمایه گذار به شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان به انضمام اسناد مثبته
5-7- بررسی، تائید و ارسال قرارداد جهت امضای خریدار توسط شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان 


6- متوسط بازده نیروگاه های کشور ، نرخ تلفات انتقال و ...
6-1- متوسط نرخ تلفات وبازده شبکه ارزش حرارتی گاز در شبکه


7- راهنمای محاسبات نرخ قرارداد
7-1- دانلود راهنمای محاسبات
7-2- دانلود نمونه محاسباتی

 

بروز رسانی: 1396/08/06 - 08:07
بازدید: 3531