مجری و اعضا

دفتر تولید پراکنده و انرژی های نو
چاپ

نام و نام خانوادگی:  رزم آرا ذاکری فر
سمت:  مجری طرح تولید پراکنده
متولد : 1358
تحصیلات: فوق لیسانس برق-قدرت ، دانشگاه علم و صنعت تهران
داخلی: 3316


نام و نام خانوادگی:  مجتبی تیموری
سمت:  کارشناس بررسی های فنی
متولد : 1360
تحصیلات: لیسانس برق- قدرت ، دانشگاه آزاد علی آباد کتول *  فوق لیسانس برق قدرت دانشگاه روزبهان *
داخلی: 3356


نام و نام خانوادگی: فخری میر عرب
سمت:  کارشناس بررسی های اقتصادی، بازرگانی و حقوقی
متولد : 1359
تحصیلات: لیسانس کنترل ، دانشگاه امیر کبیر - فوق لیسانس برق-قدرت ، دانشگاه آزاد ساری
داخلی: 3330


نام و نام خانوادگی:  سمانه عنایتی
سمت:  کارشناس طرح تولید پراکنده
متولد : 1361
تحصیلات: لیسانس کامپیوتر
داخلی:3731


نام و نام خانوادگی:  مریم ساداتی
سمت:  کارشناس انرژی های نو
متولد : 1362
تحصیلات: فوق لیسانس شیمی- دانشگاه مازندران

داخلی:3727

 

بروز رسانی: 1399/03/20 - 12:00
بازدید: 2901