فعالیت های دفتر

دفتر برنامه ریزی فنی
چاپ

 

فعالیت های دفتر برنامه‌ریزی فنی و برآوردبار

1- پیش‌بینی نیاز مصرف برق شبکه در افق زمانی یکساله
     1-1-آنالیز گزارش بار روزانه
    2-1-آنالیز بارمصرفی و میزان خاموشی روز پیک
    3-1-تهیه جداول پیش‌بینی بارهمزمان و غیرهمزمان پستهای فوق‌توزیع
    4-1-جمع آوری اطلاعات بار ایستگاهها و خطوط انتقال شبکه  به صورت ماهانه

2- تهیه گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی موردنیاز شرکت در افق زمانی ده ساله
    1-2- اخذ اطلاعات کشاورزی و روستایی
    2-2- تهیه اطلاعات بار و انرژی مصرف کنندگان بزرگ
    3-2-جلب مشارکت شرکت‌های توزیع در برنامه‌ریزی فنی و برآوردبار
    4-2-تجزیه و تحلیل داده‌ها و ورود اطلاعات به نرم‌افزار برآوردبار
    5-2-تهیه گزارش نهایی برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت در افق زمانی ده ساله

3- برنامه‌ریزی و توسعه سیستم‌های انتقال و فوق توزیع در افق زمانی یکساله
    1-3- ورود اطلاعات به نرم‌افزار Pti
    2-3-تجزیه و تحلیل شبکه موجود در تابستان آینده
    3-3-ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت
    4-3-تهیه گزارش بررسی وضعیت شبکه در تابستان آینده در قالب پاورپوینت
    5-3-مطالعه نحوه تأمین برق متقاضیان  بزرگ

4- اولویت‌بندی اجرای پروژه‌های طرح انتقال با بودجه مورد نیاز هر ساله پروژه‌ها
    1-4- اولویت‌بندی پروژه‌های دردست اقدام و مصوب
    2-4-تعیین بودجه مورد نیاز با همکاری مجری پروژه‌ها
    3-4-دفاع از بودجه پیشنهادی در معاونت برنامه‌ریزی توانیر
   
5- برنامه‌ریزی و توسعه سیستم‌های تولید، انتقال و فوق توزیع در افق زمانی ده ساله
    1-5-تهیه پایگاه داده( اطلاعات بار، شبکه و نیروگاه)
    2-5-انجام مطالعات جایابی و توسعه پستهای انتقال و فوق توزیع با ملاحظات فنی،اقتصادی،هزینه احداث و تلفات در افق زمانی ده ساله
    3-5-بکارگیری منابع تولید با سطوح مختلف ولتاژ در شبکه‌های انتقال ، فوق توزیع و توزیع
    4-5-استفاده از فن آوریهای نوین در برنامه ریزی  توسعه شبکه
    5-5-انجام مطالعات توسعه شبکه تولید، انتقال و فوق توزیع برای سالهای 1397 ، 1399 ، 1401 و ... با ملاحظات 
           ایجاد شبکه حلقوی

    6-5-انجام مطالعات  توان راکتیو شامل جایابی منابع استاتیکی  در افق زمانی ده ساله
    7-5- انجام مطالعات اتصال کوتاه پستهای انتقال و فوق توزیع برای شبکه طراحی شده

6- دریافت مصوبه پروژه‌های پیشنهادی از توانیر و ابلاغ آنها به واحدهای ذیربط جهت اجرا
1-6-ارسال گزارش نهایی مطالعات برنامه‌ریزی توسعه شبکه و گزارشات موردی به معاونت برنامه‌ریزی شرکت توانیر در افق زمانی ده ساله
    2-6-دفاع از پروژه‌های پیشنهادی گزارش‌های مذکور
    3-6-دریافت ابلاغیه از معاونت برنامه‌ریزی توانیر
    4-6-ابلاغ پروژه‌های مصوب شده به معاونت طرح و توسعه جهت اجرا

7- استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته مطالعات سیستم PSSE  و Digsilent
    1-7- انجام مطالعات برنامه‌ریزی و توسعه سیستم‌های تولید،  انتقال و فوق توزیع در افق زمانی یکساله
    2-7- انجام مطالعات برنامه‌ریزی و توسعه سیستم‌های تولید و انتقال و فوق توزیع در افق زمانی ده ساله

بروز رسانی: 1400/02/07 - 07:43
بازدید: 1797