پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مدیر و اعضای دفتر

دفتر تحقیقات

نام ونام خانوادگی: فردین عنایتی کلیجی
متولد: 1350

سمت: مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات
مدرک: کارشناس ارشد
رشته: برق - قدرت
شماره تماس داخلی: 3305
شماره تماس : 01133353945


 سوابق خدمتی:

 1- نصب و احداث  ایستگاه‌ها و بهره برداری شبکه انتقال و فوق توزیع- برق منطقه ای مازندران و گلستان ‌- سال 1377الی 1381

 2- کارشناس تحقیقات و استاندارد برق منطقه ای مازندران و گلستان - سال 1381الی1393

 3- کارشناس مسئول تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات برق منطقه ای مازندران و گلستان - سال 1393الی1396

4- رییس گروه تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات برق منطقه ای مازندران و گلستان - سال 1396الی1398

5- مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات برق منطقه ای مازندران و گلستان - از سال 1398

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نام ونام خانوادگی: محمد قربانی
متولد: 1353
سمت: رییس گروه تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات
مدرک: کارشناس ارشد
رشته: برق - قدرت
شماره تماس داخلی: 3306
شماره تماس : 01133353945

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نام ونام خانوادگی: الهه محمدی
متولد: 1359
سمت: کارشناس بررسی اسناد و مدارک علمی
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: مدیریت دولتی

شماره تماس داخلی: 3338
شماره تماس : 01133353945

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نام ونام خانوادگی: زهرا شاکری
متولد: 1365
سمت: کارشناس تحقیقات
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: برق قدرت

شماره تماس داخلی: 
شماره تماس : 01133353945

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نام و نام خانوادگی:  بهاره احمدی

متولد: 1367
سمت: کارشناس تحقیقات وکنترل کیفیت تجهیزات
مدرک: کارشناس ارشد
رشته: برق الکترونیک

شماره تماس داخلی: 3337
شماره تماس : 01133353945
 

بروز رسانی: 1398/06/10 - 08:33
بازدید: 2342