پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

اعضای هیات ورزش

امور ورزش شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

اعضاء هیات رئیسه ورزش برق منطقه ای مازندران و گلستان 

   


مهندس حسین افضلی
رئیس 

 

   


علیرضا قهاری

نایب رئیس 

 


سید سعید موسویون
عضو

 


سیروس عبدالملکی

عضو 

 


 صالح معرفت
عضو 

 


علی جورسرایی
عضو 

 


جعفر باقری فرح آبادی
عضو 

رسول رستخیز
عضو 

سید یاسر ساداتی جمالی

دبیر

مرضیه رحمانی 
عضو


مصطفی اسمعیلی

عضو

 

بروز رسانی: 1399/07/29 - 11:18
بازدید: 2248