معرفی پایایی

شورای پایایی منطقه ای
چاپ

«پایایی شبکه‌ی برق» بیانگر سطح احتمال «تأمین بار مشترکان در چارچوب استانداردهای مرتبط و به میزان مورد تقاضا» است. این سطح با استفاده از شاخص‌هایی از قبیل تعداد دفعات، مدت و دامنه‌ی اثرات نامطلوب در تأمین نیاز مصرف‌کنندگان بیان می‌شود. سطح مطلوب پایایی متناسب با شرایط محیطی و خواسته‌های جامعه تعیین می‌شود. پایایی، شامل این دو مؤلفه است:
کفایت : توانایی شبکه‌ی برق برای تأمین نیازهای توان و انرژی الکتریکی مشترکان با در نظر گرفتن «خروجی‌‌های برنامه‌ریزی‌ شده» و همچنین « خروجی‌‌های برنامه‌ریزی نشده»‌ی محتمل اجزای شبکه
امنیت : توانایی شبکه‌ی برق در تحمل اغتشاشات ناگهانی، مانند اتصال کوتاه الکتریکی یا از دست دادن غیرمنتظره‌ی اجزایی از شبکه

بروز رسانی: 1400/06/20 - 08:18
بازدید: 1715