پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مدیر و اعضای دفتر

دفتر بودجه

نام  و نام خانوادگی : علی جورسرایی
متولد : 1346 - قائمشهر
سمت : مدیر دفتر بودجه و مطالعات اقتصادی
مدرک : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی منابع انسانی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری دولتی

سوابق خدمتی

- کارشناس بازرگانی سال 1372
- مدیر امور بازرگانی شرکت برق آرای شمال سال 81- 1377
- عضو هیئت مدیره شرکت برق آرای شمال سال  84-1382
- مدیر دفتر نظارت بر وصول درآمد سال 1388- 1385 
- مشاور مدیرعامل سال 1388
- دبیر ستاد اصلاح الگوی مصرف سال 1388
- مدیر دفتر بودجه و مطالعات اقتصادی از سال 1389 تاکنون

- مجری تامین منابع مالی شرکت از سال 1394 تاکنون

- عضو کارگروه تامین منابع مالی شرکت توانیر از سال 1395 تا کنوننام و نام خانوادگی:
احسان معافـی
متولد: 1360
سمت: کارشناس مسوول بودجه طرح و جاری
مدرک: کارشناسی حسابداری-کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(گرایشMIS) - دانشجوی دکتری کارآفرینی سازمانی

سوابق خدمتی
- کارشناس مالی سازمان جهاد کشاورزی مازندران (1383- 1379)
- کارشناس بودجه جاری(1387 - 1379)
- کارشناس بودجه طرح (1389 - 1387)
 - کارشناس مسوول بودجه طرح و جاری ، سال 1390 

 نام و نام خانوادگی:
طیبه محمدنژاد
متولد: 1370
سمت: کارشناس بودجه طرح
مدرک: کارشناسی ارشد رشته حسابداری


 

نام و نام خانوادگی: مریم محمدیان
متولد: 1367
سمت: کارشناس بودجه جاری
مدرک: کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بروز رسانی: 1399/09/29 - 10:31
بازدید: 2745