مدیر و اعضای دفتر

دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش
چاپ

نام و نام خانوادگی: مهدی بریمانی                                                                                                                                                                                                  سمت: رئیس گروه برنامه ریزی منابع انسانی                                                                                                                                                                                        تحصیلات: دکتری اقتصاد انرژی


نام و نام خانوادگی: علی حسینی نژاد
سمت: کارشناس مدیریت دانش
تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق قدرت


نام و نام خانوادگی:  عذرا غفاری
سمت:  کارشناس برنامه ریزی آموزش
تحصیلات:  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- گرایش توسعه منابع انسانی


نام و نام خانوادگی:  حامد محمدی فوتمی
سمت: کارشناس برنامه ریزی و آمار نیروی انسانی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع


 نام و نام خانوادگی:  مائده سروی
سمت: کارشناس برنامه ریزی منابع انسانی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- گرایش توسعه منابع انسانی


نام و نام خانوادگی: سکینه باقری

سمت: کارشناسی برنامه ریزی آموزش
تحصیلات: کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی


ارتباط با کارشناسان دفتر: 33362019-011

ارتباط با مدیر دفتر: 33367566-011


 

بروز رسانی: 1400/02/21 - 09:59
بازدید: 2803