کمیته تشکیلات

دفتر سازماندهی
چاپ

شرح وظایف کمیته سازماندهی( تشکیلات) ونیروی انسانی:

 1. تایید و تصویب فوق العاده های حق الزحمه،حق جذب،سرپرستی و ویژه کارشناسی کارکنان براساس دستورالعمل مربوطه .
 2. بررسی وتصویب ارتقاء رتبه بخش های مشاغل10000،20000 و(30000،40000)براساس دستورالعمل مربوطه نظام پرداخت صنعت آب وبرق .
 3. بررسی وتصویب انتصابات پرسنل بالحاظ نمودن شرایط احرازپستهای سازمانی .
 4. بررسی سوابق تجربی کارکنان ازلحاظ مرتبط ومشابه تلقی نمودن برحسب مورد .
 5. بررسی رشته های شغلی پرسنل هنگام انتصابات .
 6. و سایر مواردی که برحسب بخش نامه ها می بایستی توسط کمیته بررسی و تصویب شود .


اعضاء کمیته سازماندهی( تشکیلات) ونیروی انسانی:

 1. رئیس هیات مدیره و مدیر عامل : حسین افضلی
 2. رئیس کمیته و معاون هماهنگی:
 3. عضو کمیته و معاون مالی و پشتیبانی : سیروس عبدالملکی
 4. عضو کمیته و معاون منابع انسانی : سید سعید موسویون
 5. عضو کمیته و مدیر امور کارکنان و رفاه: علی ایرائی
 6. عضو کمیته و مدیر دفتر سازماندهی و بهبود روشها : 
 7. عضو کمیته و مدیر دفتر حراست و امور محرمانه : جعفر باقری
بروز رسانی: 1399/01/31 - 07:38
بازدید: 2577