امور کارکنان و رفاه

امور کارکنان
چاپ

سامانه پرسش و پاسخ کارکنان با مدیران منابع انسانی

مشاهده سوابق بیمه در سایت تامین اجتماعی


امور کارکنان و رفاه به منزله دروازه ای است که کلیة کارکنان شرکت برای شروع به خدمت از آن وارد، در طول سالیان خدمت همواره با آن در ارتباط و هنگام خاتمة خدمت از آن خارج می شوند.
این مهم وظایف خطیری برای کارکنان این واحد ایجاد می نماید که انجام ساده ترین آنها نیز نیاز به ظرافت رفتاری با ارباب رجوع که اغلب همان کارکنان شرکت هستند، دارد.

عمده وظایف امور کارکنان و رفاه

 


 

تلفن داخلی: 3006 ، 3005 
شماره مستقیم: 01133353950


راهبر سایت: فاطمه صادقیان - ماندانا اعظمی

بروز رسانی: 1399/06/05 - 09:38
بازدید: 36515