پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

استاندارد ها و آیین نامه ها و ارزیابی ها

سامانه اطلاعات مکانی (GIS)

استانداردها
شرکت توانیر به منظور تأمین نیازهای فنی پیاده سازی GIS شرکتهای برق منطقه ای، اقدام به تهیه استاندارد پایگاه اطللاعات جغرافیایی صنعت برق نمود. اولین نسخه این استاندارد در سال 1383 جهت پیاده سازی در اختیار شرکتهای برق منطقه ای قرار گرفت.پس از اجرای نرم افزار پایه GIS صنعت برق با عنوان EIGIS و پیاده سازی GIS شرکتهای برق منطقه ای مازندران و تهران، مشکلات و نواقص نسخه اول جمع آوری شد که پس از ویرایش در قالب نسخه دوم استاندارد ارائه شد. با توجه به عدم پوشش کامل نیازهای کارشناسی شرکتهای برق منطقه ای در زمینه اطلاعات مکانی و برخی اشکالات، تدوین نسخه سوم مدل مفهومی و  استاندارد صنعت برق در دستور کار قرار گرفت. به منظور تکمیل استاندارد چهار کارگروه تخصصی "نیروگاه"، "خط انتقال و فوق توزیع"، "ایستگاه انتقال و فوق توزیع" و "مخابرات و فیبر نوری" با حضور نمایندگان شرکت های برق منطقه ای نمونه، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و مشاور توانیر تشکیل شد. هر یک از کارگروه های تخصصی از دیدگاههای مختلف مانند وضعیت نمایش عوارض، لیست عوارض و موجودیتهای غیر مکانی مورد نیاز، تعریف عوارض و اقلام توصیفی آنها، واحد یا واحدهای تولید کننده اطلاعات توصیفی، نحوه مدلسازی اطلاعات یک عارضه یا موجودیت غیر مکانی به بررسی و بازنگری  نسخه دوم استاندارد پرداختند.  در ادامه با توافق کلیه اعضای کارگروه تخصصی مربوطه، کلیه عوارض، موجودیتهای غیر مکانی و نیز اقلام توصیفی مرتبط با آنها بر اساس یک مدلسازی جدید شناسایی و تعیین گردید. لازم به توضیح است که تغییرات صورت گرفته در کارگروههای تخصصی فقط شامل اطلاعات تخصصی صنعت برق بوده و اطلاعات پایه را شامل نمی شود. در نهایت در  سال 1391 نسخه سوم مدل مفهومی و استاندارد منتشر شد. شرکت توانیر به منظور دستیابی به اهداف زیر اقدام به تدوین و انتشار استانداردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق نمود:

  • فراهم ساختن زیرساختارهای ایجاد و پیاده سازی GIS در شرکت توانیر و شرکت های برق منطقه ای
  • ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در تولید اطلاعات مکان مرجع در سطح شرکت های تولید کننده اطلاعات
  • تسهیل در امر تبدیل و تبادل اطلاعات و صرفه جویی در هزینه ها
  • ارائه بستری مناسب برای ایجاد دستورالعملهای اجرایی و نرم افزاری برای طراحی، اجرا و راه اندازی GIS
  • ارائه چارچوب کنترل کیفیت برای ایجاد سیستم مدیریت پایگاه اطلاعات جغرافیایی
  • دستیابی به کیفیت مناسب از نقطه نظر اطلاعات به واسطه پیروی از یک استاندارد واحد توسط کلیه تولیدکنندگان

فیلتر

از تا

بروز رسانی: 1400/02/15 - 07:41
بازدید: 2132