نرم افزار EIGIS

سامانه اطلاعات مکانی (GIS)
چاپ

امکانات نرم افزار EIGIS در برق منطقه ای مازندران

نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق در محیط نرم‌افزار ArcGIS طراحی و تولید گردید. که استفاده از این نرم افزار امکانات ویژه ای در غالب گزارشگیری های خاص و قابل استفاده در واحد های طرح و توسعه ، بهره برداری ، برنامه ریزی و ... شرکت برق منطقه ای مازندران وجود داشته و ارتباط با سایر نرم افزار های صنعت برق از قبیل نرم افزار Digsilent و برآورد بار وجود دارد.
نمونه ای از گزارشات این نرم افزار به شرح زیر می باشد:

 

جستجوی عوارض
امکان گزارش گیری های پیچیده با استفاده از ابزار جستجوی عوارض امکان پذیر میگردد و جستجو می‌تواند بر اساس اطلاعات توصیفی ‌عوارض، موقعیت مکانی عوارض نسبت به عوارض دیگر و یا ترکیبی از این دو حالت انجام شود.

اطلاعات عارضه
ابزار نمایش اطلاعات عارضه به منظور استخراج و نمایش اطلاعات توصیفی منتسب به هر عارضه می باشد.

انتخاب طول اسپن های خاص
این گزارش به منظور جستجوی عوارض لایه دکل بر اساس فاصله حداقل و حداکثر اسپن ها در نظر گرفته شده است. پس از انتخاب این گزینه پنجره‌ای مانند شکل زیر نمایش داده خواهد شد.

استخراج بافر
از این ابزار به منظور تولید محدوده (حریم) برای لایه ها بر اساس فاصله مشخص طراحی شده است.
چنانچه عوارضی از لایه ورودی، انتخاب شده باشند، محدوده بافر حول عوارض انتخاب شده ایجاد می شود .

ارزیابی محل پست فشار قوی
از این ابزار به منظور ارزیابی محل احداث پست فشار قوی بر اساس پارامترهای مختلف مکانی از قبیل دسترسی به مراکز مصرف،راه ها،نزدیکی به خطوط فشار قوی و ... در نظر گرفته شده است.

ارزیابی مسیر پیشنهادی خط انتقال نیرو
از این ابزار به منظور ارزیابی مسیر پیشنهادی خط انتقال نیرو بر اساس پارامترهای مختلف مکانی و توصیفی و همچنین با استفاده از قیمت های خرید اجزای مختف خط و دستمزد اجرای طرح در نظر گرفته شده است.

برآورد بار
این زیر منو شامل ابزارهای مورد نیاز به منظور انتقال اطلاعات نرم افزار برآورد بار به محیط GIS و تولید خروجی های مکانی مورد نیاز، از قبیل تولید نقشه شماتیک برآورد بار و تولید نقشه های مقایشه ای بر اساس اطلاعات سال های مختلف می باشد. این امکانات در محیط نقشه 250000/1 فراهم گردید.

بروز رسانی: 1400/02/15 - 07:41
بازدید: 2296