ارتباط با مسئولین فنی پرتال

چاپ

 

مدیر پرتال: دکتر بردیا بهنیا

پست الکترونیک: bbehnia@mazrec.co.ir

 

مسئول فنی پرتال: مهندس ایمان اکبری

پست الکترونیک: iakbari@mazrec.co.ir

ارسال پیام به مسئول فنی وب سایت