دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری

دفتر بهره وری

اهداف دفتر مدیریت استراتژیک و بهره‌وری

 • استقرار و بکارگیری سیستم‌های مدیریتی
 • تلاش در جهت رشد و تعالی سازمان

 

نمونه وظایف دفتر مدیریت استراتژیک و بهره‌وری

 • حفظ و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه (ISO 9001,ISO14001,OHASAS18001)
 • اندازه گیری عملکرد شاخص ها و پروژه ها در بروشور ماهانه
 • کنترل مدارک و مستندات IMS  در قالب نرم افزار EQMS
 • تحلیل رنگ 4 ماهه شاخص ها
 • تشکیل جلسات هماهنگی نمایندگان کمیته های فنی IMS با توجه به نیاز سیستم مدیریت یکپارچه به منظور نظارت بر اجرای مصوبات
 • اجرای موثر اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و پیگیری انجام آنها در واحدهای ممیزی شونده تا رفع مغایرتهای شناسایی شده
 • هماهنگی جهت انجام ممیزی داخلی و ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 • برنامه‌ریزی جهت اجرای جلسات بازنگری مدیریت
 • برنامه‌ریزی جهت انجام خودارزیابی  بر اساس مدل EFQM
 • پیگیری جهت اجرای پروژه‌های بهبود تدوین شده ناشی از خودارزیابی
 • حفظ سیستم مدیریت استراتژیک
 • تدوین گزارش عملکرد براساس جنبه‌های کارت امتیازی متوازن

 


شماره تماس: 33352476-011
داخلی: 3010 


راهبر سایت: میثم اسماعیلی 

بروز رسانی: 1399/01/20 - 10:03
بازدید: 4096