پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

دفتر هیأت مدیره، مدیر عامل و حسابرسی داخلی

هیأت مدیره، مدیر عامل و حسابرسی داخلی

شرح وظایف:
- نظارت بر تهیه مدارک و مستندات مورد نیاز هیات مدیره شرکت
- نظارت برابلاغ مصوبات هیأت مدیره به واحدهای ذیربط و انجام پیگیری‌های لازم تا حصول نتیجه
- نظارت و کنترل در خصوص حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌ها در کلیه واحدهای تابعه شرکت
- نظارت وکنترل درزمینه درآمـد و وصول مطالبات و تخصیص منابع مالی به واحـد های تابعه شرکت
- نظارت برانجام حسابرسی داخلی در زمینه عملکرد مالی شرکت
- نظارت برانجام عملیات صورت برداری از انبارها وکارگاه های شرکت (انبارگردانی) و تهیه گزارش از کسری و اضافی و وضعیت انبارها جهت مقام مافوق
- ارائه گزارش های لازم به مجمع عمومی و سایرمراجع ذیربط ازعملکرد شرکت متبوع
- انجام کنترل های لازم درزمینه درآمـد و وصول مطالبات و تخصیص منابع مالی به واحـد های تابعه شرکت حسب ارجاع مدیرعامل
- نظارت برایجاد بانک اطلاعاتی درخصوص سوابق , مستندات وگزارش های حسابرس وبازرس قانونی شرکت
- ساماندهی فعالیت های ارجاع شده و تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی لازم برای حسن انجام وظایف محوله
- تهیه و تدوین گردش کار ، روش ها ، دستورالعمل ها و فرم های موردنیاز واحد متبوع
- بررسی ، تشخیص و تعیین نیازهای پرسنلی ،آموزشی و تجهیزاتی واحد متبوع و ارائه گزارش‌های لازم به مقام مافوق
- انجام مکاتبات لازم با سازمان و مؤسسات  ذیربط در راستای وظایف محوله و براساس اختیارات تفویض شده
- برآورد بودجه سالانه واحد متبوع و تهیه اصلاحیه های مربوطه با همکاری معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
- تهیه و ارائه برنامه عملیاتی واحد متبوع قبل از شروع سال مورد نظرجهت اطلاع واظهار نظر مقام مافوق
- اجرای روش ها ، دستورالعمل ها و فرم های مصوب شرکت در واحد متبوع
- ارزشیابی عملکرد سالانه کارکنان تحت نظارت وتأیید فرم ارزشیابی عملکرد سالانه کارکنان واحد های تحت سرپرستی
- بررسی و اظهارنظر در مورد سایر موضوعاتی که از سوی مدیریت ارجاع می گردد
- برگزاری جلسات هماهنگی با واحدهای مرتبط
- شرکت در جلسات، کمیسیون ها و سمینارهای علمی و آموزشی با توجه به وظایف محوله و ارائه گزارش های لازم به مقام مافوق
- تهیه و ارائه آمار و گزارش‌های ادواری از عملکرد واحد تحت سرپرستی برای مقام مافوق
- انجام اقدامات لازم جهت برنامه‌ریزی شغلی کارکنان واحد تحت سرپرستی
- تهیه گزارش‌های مدیریتی در زمینه مسئولیت های محوله جهت مقام مافوق
- مستندسازی فعالیت های انجام شده و تجارب بدست آمده
- آگاهی از ریسک های ایمنی ، جنبه های زیست محیطی و کنترل عملیات های مرتبط حوزه های مربوطه
- انجام سایر وظایف مرتبط با شغل مورد تصدی


 راهبر سایت: آقای افشین حمــزه

بروز رسانی: 1400/07/06 - 12:21
بازدید: 21271