پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

دفتر حقوقی

دفتر حقوقی

وظایف اختصاصی دفتر حقوقی:
- نظارت بر جمع آوری اسناد ، مدارک و اطلاعات لازم در زمینه دعوی مطروحه .
- نظارت بر تهیه دادخواست و اقاله دعوی حقوقی و جزائی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور دفاع از حقوقی حقه شرکت بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور .
- دعاوی در مراجع ذیصلاع به نمایند گی از طرف شرکت .
- دفاع از دعاوی اقامه شده از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی علیه شرکت
- نظارت بر تهیه و تنظیم در خواست تجدید نظر در حکم صادره طبق قوانین و مقررات ذیربط ( در مواردی که خواسته شرکت تامین نشده باشد ).
- تائید متون نهائی قرارداد ها و موافقت نامه ها به لحاظ تطابق مطالب و موضوعات با موارد حقوقی .
- اعمال نظارت بر انجام امور ثبتی و نظیم قراردادها خرید ،اجاره ، رهن و تضمین اراضی و مستغلات .
- همکاری و نظارت بر انجام امور مربوطه به وصول مطالبات  و غرامت و خسارات وارده به شرکت با واحد های ذیربط .
- اعمال نظارت بر انجام اقدامات مربوطه به تصرف قانونی اراضی مورد نیاز شرکت از اشخاص حقیقی و شرکت .
- ارائه مشورت در زمینه های حقوقی به مدیریت ، معاونین و سایر مدیران واحد های صف و ستاد شرکت .
- انجام همکاری  های لازم در زمینه های حقوقی ، و کیفری و ... با کارکنان شرکت در مواقع لزوم .
- انجام همکاری های لازم در مورد رعایت نمودن مربوط به حریم  خطوط انتقال برق با واحد های ذیربط و نظارت بر پیگیری تعیین خسارت وارده به شرکت و یا مالکین اراضی واقع در مسیر خطوط .

 

وظایف عمومی دفتر حقوقی:
- سازماندهی فعالیت های ارجاع شده و تقسیم کار بین واحدها و کارکنان تحت سرپرسی و ارئه راهنمائی لازم برای حسن انجام وظایف محوله .
- تهیه و تدوین گردش کار ، روش ها ، دستور العمل ها و فرم های  مورد نیاز واحد متبو ع .
- بررسی ، تشخیص و تعیین نیازهای پرسنلی ، آموزش و تجهیزاتی واحد متبوع و ارائه گزارش های لازم به مقام مافوق .
- انجام مکاتباط لازم با سازمان و مؤسسات ذیربط در راستای وظایف محوله و بر اساس اختیارات تفویض شده .
- برآورد بودجه سالانه واحد متبوع و تهیه اصلاحیه های مربوطه با همکاری معاونت برنامه ریزی و تحقیقات .
- تهیه و ارائه برنامه  عملیا تی واحد متبوع قبل از شروع سال مورد نظر جهت اطلاع و اظهار نظر مقام مافوق .
- ترویج فرهنگ کیفیت فراگیر با توجه به استراتژی شرکت .
- اجرای روش ها ، دستور العمل ها و فرم های مصوب شرکت در واحد متبوع .
- انتخاب نیروی اولیه انسانی مورد نیاز واحد متبوع و معرفی آنان جهت طی مراحل پذیرش اعم  تمام وقت یا پاره وقت و.....
- ارزشیابی عملکرد سالانه کارکنان تحت نظارت و تائید فرم ارزشیابی عملکرد سالانه کارکنان واحد های تحت سر پرستی .
- بر رسی و اظهار نظر در مورد سایر موضوعاتی که از سوی مدیریت ارجاع می گردد.
- برگزاری جلسات هماهنگی با واحد های مرتبط .شرکت در جلسات ، کمیسیون ها و سمینهار های علمی و آموزشی با توجه به وظایف محوله و ارائه گزارش های لازم به مقام مافوق.
- تهیه و ارائه آمار و گزارش های ادواری از عملکرد واحد تحت سرپرستی برای مقام ما فوق
- انجام اقدامات لازم جهت برنامه ریزی شغلی کارکنان واحد تحت سرپرستی .
- تهیه گزارش های مدیریتی در زمینه مسئولیت های جهت مقام ما فوق.
- مستند سازی فعالیت های انجام شده و تجارت بدست آمده .
- انجام سایر وظایف مرتبط با شغل مورد تصدی .

 


راهبر سایت: سمیرا ذاکری

بروز رسانی: 1398/03/11 - 08:50
بازدید: 4313