پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مجریان طرح ها

مجریان طرحها

 

مسئولیت ها و اختیارات مجریان

 • همکاری در تدوین و پیشنهاد خط مشی ها، دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی در زمینه طرح و توسعه شبکه جهت تصویب
 • نظارت بر اجرای دقیق و صحیح آنها
 • بررسی و تایید مدارک و مشخصات فنی اسناد مناقصه و قرارداد طرح ها و انتخاب مشاوران و پیمانکاران مناسب از فهرست مشاوران و پیمانکاران مجاز
 • بررسی اقتصادی طرح ها و تایید و ارائه انواع تحلیل های لازم در این زمینه و پیشنهاد بودجه طرح های مورد نیاز پروژه ها و پیگیری و تامین منابع تجهیزات لازم دستور کار کلیه طرح ها
 • بررسی و تایید صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران جهت ارائه به معاونت طرح و توسعه جهت تأیید نهایی
 • انجام خریدهای جزئی و متوسط اقلام کسری و تکمیلی پروژه ها براساس روشهای اجرائی و دستورالعمل های موجود
 • بررسی پیشرفت عملیات اجرائی طرح ها و بازبینی مداوم برنامه های زمانبندی شده و بررسی عملکرد پرسنل تحت سرپرستی به منظور شناخت نارسائی ها و انجام لازم در جهت رفع و ارتقاء کیفیت عملکرد واحدها همگام با فن آوری روز
 • حصول اطمینان از آموزش صحیح پرسنل تحت سرپرستی جهت انجام وظائف محوله
 • همکاری با واحد پرسنلی و رفاهی جهت رفع مشکلات پرسنل
 • همکاری با معاونت برنامه ریزی در زمینه تهیه موافقت نامه های طرح
 • نظارت و اعمال کنترل بر پروژه های طرح و توسعه و احداث و ارسال نتایج کنترل پیشرفت پروژه به معاونت برنامه ریزی جهت ارسال در کنترل پروژه مربوطه

 

راهبر سایت: مریم قدم

بروز رسانی: 1396/02/20 - 15:05
بازدید: 4918