پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادها

ورود به نرم افزار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها


تعریف نظام پیشنهادها

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها بخشی از نظام جامع کیفیت T.Q.M است که به منظور ایجاد روحیه مشارکت فردی و گروهی در بین کارکنان و در راستای بهبود فرآیندها و افزایش بهره وری در سازمان استقرار می یابد.
به منظور اجرای هرچه بهتر و دقیق تر نظام پیشنهادها، کمیته هایی به همین نام با اهداف، ارکان، ضوابط و فرآیند مشروحه ذیل در شرکت برق منطقه ای مازندران تشکیل می گردد.

اهداف نظام پیشنهادها
1- ارج نهادن به شان و منزلت انسانی کارکنان و قابلیت های آنان در محیط کار و عینیت بخشیدن به مبانی فرهنگ اسلامی مبنی بر تعالی انسانها.
2- فراهم نمودن زمینه تحقق اهداف و سیاستهای بنیادی کشور در جهت کاهش وابستگی و نیل به خودکفائی.
3- تقویت حس مسئولیت و ایجاد انگیزه در بکارگیری نیروی ابداع و ابتکار کارکنان و شکوفائی استعدادها.
4- اشاعه فرهنگ مشارکت و کارگروهی در سازمان.
5- بهبود روابط انسانی و ایجاد نشاط روحی در کارکنان.
6- ایجاد انگیزه و حس رقابت سالم در بین کارکنان.
7- همسوسازی اهداف فردی و گروهی با اهداف سازمان.
8- ارتقاء سطح بهره وری سازمان از طریق کاهش هزینه ها، کاهش ضایعات، بهبود فرآیند کار و خدمات و استفاده بهینه از منابع و صرفه جوئی در مواد، انرژی و هزینه ها.
9- ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت های شرکت و تامین رضایت مشتریان.
10- بهسازی و ایمن سازی محیط و شرایط کار.
11- افزایش قدرت انعطاف پذیری سازمان در برابر شرایط نامطمئن محیطی و حذف کارهای زائد اداری و اثرات بورو کراسی اداری.
12- تسهیل در گردش اطلاعات در درون سازمان.
13- شناخت سریع مقررات، برنامه ها، سیاستها و رویه های غیر اصولی و عکس العمل به هنگام و مناسب در قبال آنها.

شرح وظایف دبیرخانه نظام پیشنهادها
1- راهنمائی پیشنهاددهندگان برای ارائه پیشنهادهای کامل ، کیفی و قابل اجرا .
2- تشویق کارکنان به ارائه پیشنهاد .
3- تسلط به موضوع پیشنهادها و تقویت روحیه تصویب پیشنهادها در کمیته .
4- سرعت بخشیدن دراجرای مراحل نظام پیشنهادها و پیگیری مستمر در رفع مشکلات اجرائی آن .
5- تبلیغات ، آموزش و اطلاع رسانی به کارکنان و سایر فعالیت های فرهنگی مناسب بمنظور افزایش آگاهیهای عمومی و تسهیل درفرآیند یادگیری سازمانی.
6- انعکاس نظرات کارکنان به مدیریت ارشد سازمان و کمیته های نظام پیشنهادها .
7- ثبت و ضبط سوابق پیشنهادها و پیشنهاددهندگان .
8- تهیه و تنظیم شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان در بخش مشارکت و انجام ارزشیابی سالیانه .
9- انجام کلیه امور مراسلاتی و ارتباطی بین کمیته و کارکنان درهمه بخشها .
10- تشکیل به موقع جلسات کمیته و تنظیم دستور جلسه و پیگیری و ابلاغ مصوبات و اداره جلسات کمیته .
11- تهیه و تنظیم فرمها ، دفاتر ، منابع آماری و اطلاعاتی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد اجرایی سیستم و انتشار آنها درراستای ایجاد فرصت های یادگیری .
12- انجام اقدامات لازم در رابطه با صدور تشویق نامه و پرداخت جوایز پیشنهاددهندگان و حق الزحمه کارشناسان و اعضای کمیته ها .
13- انجام امور مربوط به برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر اجرای پیشنهادهای مصوب .
14- سازماندهی و تعیین مکانیسم دریافت ، ثبت و رده بندی پیشنهادهای واصله و انجام بررسی های اولیه و ارسال آنها به کارشناسان و کمیته های اجرایی نظام پیشنهادها.
15- انتخاب کارشناسان خبره جهت کارشناسی پیشنهادها باهمکاری واحدهای ذیربط .
16- دریافت اعتراضات پیشنهاددهندگان نسبت به نتایج ارزیابی و انعکاس آن به کمیته هاو کارشناسان .
17- تشکیل جلسات توجیهی و تشویقی بصورت مستمر برای کلیه امورها وواحدها بصورت مجزا و بررسی و حل مشکلات آنان در اجرای سیستم پیشنهادها .
18- اعلام وضعیت پیشنهادها در کلیه مراحل به پیشنهاددهنده و همچنین ارجاع پیشنهادهای مصوب کمیته با امضای مدیریت عامل به واحدهای ذیربط جهت اجرا .
19- تهیه وتنظیم شاخص های آماری عملکرد نظام پیشنهادها در ابعاد مختلف و درتمام سطوح سازمانی و ارائه آن بصورت مستمر در نشریات داخلی و به مدیریت ارشد شرکت .
20- گرد آوری منابع ، ماخذ علمی ، تجربیات و دست آوردهای سایر سازمانها در زمینه سیستم پیشنهادها و حضور فعال در مجامع علمی و تخصصی مرتبط .
21- انتشار نشریه داخلی به منظور اطلاع رسانی و تعمیق مبانی فرهنگ مشارکت در کارکنان .
22- ارجاع پیشنهادهای مصوب به امور مالی جهت پرداخت پاداش متعلقه براساس فرمهای مصوب .
23- معرفی نظام پیشنهادها و تجربیات بدست آمده به مجامع و مراکز خارج از شرکت و بازدیدکنندگان .
24- برگزاری جشن سالیانه نظام پیشنهادها و معرفی بهترین ها براساس شاخص های کمی .
25- انجام نظر سنجی از کارکنان در خصوص میزان درصد رضایت مندی آنان از طراحی و استقرار این رویکرد و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله و طرح ریزی برنامه های اصلاح و بهبود.

 


راهبر سایت: آرزو صفری
تلفن مستقیم: 33368027
تلفن داخلی: 3052

بروز رسانی: 1396/03/23 - 14:45
بازدید: 5647