پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

شورای ارتقاء سلامت کارکنان

شورای ارتقاء سلامت کارکنان

کارگروه: شورای ارتقای سلامت                                                                                                                 

آرمان: برق منطقه‌ای مازندران سرآمد در مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سلامت

ماموریت : تدوین، پشتیبانی و پایش سیاست‌ها و هماهنگی در اجرای برنامه های مرتبط با کلیه مولفه های جامع موثر بر سلامت

فرصت ها :

 • تفاهم نامه همکاری در حوزه سلامت با دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • الزامات و بسترهای فراهم شده از طریق سیستم IMS
 • وظایف، اختیارات و مسئولیت های تعریف شده در ساختار سازمانی شرکت
 • جشنواره ملی مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت
 • آیین نامه توسعه خدمات درمانی و مددکاری شرکت
 • امکانات رفاهی، درمانی و ورزشی فراهم شده در شرکت
 • بسترهای فراهم شده برای آموزش کارکنان(فرآیند آموزش)
 • الزامات قانونی مرتبط با سلامت محیط زیست
 • بسترهای نظام پیشنهادها برای بهره‌گیری از خرد جمعی در مسیر ارتقاء سلامت

 

استراتژی ها :

 • ایفای مسئولیتهای اجتماعی و ملی سازمان در حیطه سلامت در اجرای ماموریت های محوله
 • ایجاد زیر ساخت و بسترهای مناسب برای تغذیه مناسب همکاران
 • برگزاری آموزشهای مرتبط سلامت
 • بهره برداری از امکانات دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حوزه سلامت

 

گلوگاه ها :

 • محدودیت در منابع مالی در جهت تحقق اهداف
 • محدودیت های قانونی در مصرف منابع در حوزه های اجتماعی و رفاهی
 • محدودیت های فرهنگی در مسیر ارتقای سلامت
 • پراکندگی محل خدمت همکاران در پهنای جغرافیایی استانهای مازندران و گلستان

  

شایستگی ها :                                                                                 

 • تجربه و دانش همکاران در حوزه های رفاه، درمان، ایمنی و  بهداشت محیط                             
 • کسب توفیقات متعدد در راستای تعالی سازمانی در ابعاد مختلف 
 • پیاده سازی سیستم های نوین مدیریتی در شرکت
 • طراحی فعالیت های سازمانی در چارچوب نقشه استراتژیک  و هدفمند نمودن آنها

 

  ارزش ها:

پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری

حفظ کرامت انسانی           

حفظ محیط زیست                                                                                                                                   


بروز رسانی: 1396/11/23 - 12:52
بازدید: 3685