پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

فروش انشعاب

راهنمای مشترکین صنعتی

1 -  مراجعه متقاضی به شرکت برق منطقه ای مازندران حوزه  معاونت برنامه ریزی وتحقیقات  – دفتر خدمات مشترکین  ، مدیریت مصرف و وصول درآمد.
نشانی: آدرس ساری - میدان امام (ره) - کد پستی: 4815715891
صندوق پستی: 188
تلفن:  33353351– 011


2 -   تکمیل فرم درخواست انشعاب از طریق میز خدمات الکترونیک

3 -   بررسی و اعلام شرایط تامین برق به متقاضی توسط دفتر خدمات مشترکین، مدیریت مصرف و وصول درآمد با استفاده از آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها ، و بخشنامه های مرتبط     
حداکثر مدت زمان انجام کار :  18 روز (زمان اخذ تقاضا تا اعلام شرایط به متقاضی)

4 -  پس از پذیرفتن شرایط و پرداخت هزینه مربوطه که در پاسخ به متقاضی ذکر خواهد شد، اقدامات لازم جهت اجرای زیر ساختهای تامین برق مورد درخواست متقاضی به عمل خواهد آمد.

توضیح : نظر به اینکه تامین برق اینگونه متقاضیان معمولا" نیاز به سرمایه گذاری و اجرای زیر ساختهای پروژه های برق فشار قوی است تعیین مدت زمان انجام کار در این مرحله مشمول تاریخ قید شده در متن قرارداد خواهد بود.


روش اجرایی دفتر مشترکین ،مدیریت مصرف و وصول درآمد

بروز رسانی: 1400/02/07 - 14:31
بازدید: 4555