پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

امور مالی و ذیحسابی

امور مالی و ذیحسابی

 

اهداف دفتر:

 • تامین منابع مالی جهت انجام فعالیتهای اصلی شرکت
 • تهیه صورتهای مالی شرکت با رعایت استاندارد های حسابداری و قوانین موضوعه اعم از جاری وطرح تملک سرمایه
 • شفاف سازی و مشخص نمودن و ضعیت مالی وحسابداری شرکت برای مدیریت و صاحبان سهام
 • وصول مطالبات (درآمد) ناشی از فروش برق و انرژی

 

نمونه وظایف:

 • تهیه و تدوین برنامه های مالی با توجه به خط مشی تبیین شده شرکت
 • اجرای دقیق قوانین ، مقررات ،آیین نامه ها ، دستور العملها، مصوبات وبخشنامه های ذیربط
 • تهیه صورتهای مالی شرکت با رعایت استاندارد های جسابداری و قوانین موضوعه
 • انجام کنترل های لازم و تهیه گزارش انحراف عملکرد واقعی از بودجه مصوب شرکت
 • انجام کنترلهای لازم به منظور حصول اطمینان از کسب منابع مالی تحقق یافته اعم ازبودجه عمومی و منبع داخلی و پرداخت های صورت گرفته
 • انعکاس ارقام واقعی تاسیسات درحال بهره برداری بر اساس روشهای متحدالشکل و محاسبه استهلاک سالانه
 • کنترل واریز وجوه اعم از درآمد و طرحهای تملک سرمایه ای سپرده و نظایر آن بحساب مخصوص خزانه و رد وجوه سپرده ونگهداری حسابهای مرتبط
 • صدور درخواست وجه ،نگهداری حساب اموال دولتی و اجرای صحیح گردش بودجه و اعتبار به منظور تحقق سرمایه گذاری در قالب قراردادهای منعقده
 • همکار و مشارکت با واحد های ذیربط در زمینه خرید و فروش برق با شرکتهای برق منطقه ای ، ترانزیت داخلی
 • اخذ صورتحسابهای مربوط به خرید و فروش برق از واحد ذیربط و انجام بررسیها و کنترلهای لازم آنها
 • کسب درآمد و وصول بموقع مطالبات شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی وواریز آن به حسابهای ذیربط
 • اخذ صورتهای مالی زمانبندی شده و انجام کنترلهای لازم در خصوص عملکرد مالی
 • کنترل مستندات مالی شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت عملیات مالی
 • رسیدگی به اسناد مثبته و ایجاد سابقه و پیگیری اعتبارات اسنادی در مورد خرید های خارجی و تحقق شرایط قرار داد
 • ثبت و نگهداری حساب تاسیسات ، اموال و انبار شرکت به صورت مکانیزه و بهنگام
 • حفظ و نگهداری اموال و دارایی های شرکت با توجه به دستورالعملهای مربوط
 • انبار گردانی سالانه (فیرزیکی و ریالی) براساس دستورالعمل ذیربط
 • تهیه اظهار نامه های مالیاتی و بیمه و ارائه بموقع آنها به مراجع ذیربط و اخذ مفاصا حساب
 • استقرار ، نگهداری و استفاده از سیستم های مکانیزه مالی (صدور سند ، دفتر داری ، کنترل بودجه و اعتبار،حقوق م دستمزد و ...)و بهبود بخشیدن مستمر آنها
 • حفاظت و نگهداری سوابق ، مدارک و مستندات مالی شرکت براساس روشهای نوین بایگانی

 


 شماره تماس مستقیم: 33260805-011
داخلی دفتر: 3106

راهبر سایت: محمد جواد فرامرزی

بروز رسانی: 1396/08/30 - 10:28
بازدید: 4886